English

Despre SIF Muntenia

SIF MUNTENIA SA este un organism de plasament colectiv incadrat in categoria „Alte Organisme de Plasament Colectiv” (AOPC) care functioneaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Legii nr. 31/1990/R privind societatile comerciale, ale actului constitutiv si ale reglementarilor sale interne.

Societatea de Investitii Financiare MUNTENIA SA este inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/27499/1992 si are codul unic de inregistrare 3168735. Societatea de Investitii Financiare MUNTENIA SA este autorizata definitiv ca societate de investitii, prin decizia CNVM nr. D1513/1999. Conform atestatului CNVM nr. 439/15.06.2006. SIF MUNTENIA SA a fost inscrisa in Registrul CNVM cu nr. PJR09SSIR/400005.

Conducerea SIF Muntenia

In conformitate cu prevederile Actului constitutiv, SIF MUNTENIA SA este administrata de societatea de administrare a investitiilor MUNTENIA INVEST SA. SAI MUNTENIA INVEST SA asigura administrarea portofoliului de active financiare ale SIF MUNTENIA SA, precum si exercitarea oricaror activitati auxiliare si adiacente administrarii acestui portofoliului, asa cum acestea sunt definite in legislatia in vigoare si in reglementarile Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.).

Intre sedintele Adunarilor Generale ale Actionarilor, activitatea SAI MUNTENIA INVEST SA este supravegheata de catre Consiliul Reprezentantilor Actionarilor (CRA). Consiliu este compus din 3 membrii alesi de catre Adunarea Generala a Actionarilor si are atributiile specificate in Actul Constitutiv al SIF Muntenia.

Activitatile specifice privind depozitarea/custodia activelor ale SIF MUNTENIA SA sunt asigurate de catre societatea de depozitare BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA  in baza unui contract de depozitare custodie incheiat cu respectarea  prevederilor legale in vigoare.

Evidenta actionarilor SIF MUNTENIA SA si a numarului de actiuni SIF4 detinute de catre acestia  este tinuta  de catre societatea de registru DEPOZITARUL CENTRAL S.A. in baza prevederilor contractului de registru.

Auditul financiar al SIF MUNTENIA este asigurat de KPMG AUDIT S.R.L.